Corporate Governance

Nederlandse Loterij B.V. is een besloten vennootschap. De aandeelhouders van Nederlandse Loterij zijn de Staat der Nederlanden en (via Stichting Kansspelbelangen) NOC*NSF en Stichting Aanwending Loterijgelden Nederland (ALN). De Corporate Governance structuur is gebaseerd op Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek en neergelegd in de statuten van de vennootschappen en diverse interne reglementen.

Commissies binnen de Raad van Commissarissen

De Raad van Commissarissen heeft drie permanente commissies. De Auditcommissie, Remuneratiecommissie en de Selectiecommissie. De commissies vergaderen zelfstandig en doen op deelterreinen het voorbereidende werk voor de Raad van Commissarissen als geheel.

Corporate Governance code

Nederlandse Loterij past waar mogelijk en/of zinvol de principes en best practice-bepalingen toe van de Nederlandse Corporate Governance Code (2016). Nederlandse Loterij heeft de relevante bepalingen geïmplementeerd in haar statuten en de diverse interne reglementen.

Nederlandse Loterij is geen beursgenoteerde vennootschap, waarvoor de Nederlandse Corporate Governance Code is geschreven. Zo kent Nederlandse Loterij slechts één aandeelhouder met stemrecht en is de relatie met de aandeelhouders anders dan bij een beursgenoteerde onderneming. Een volledig ‘pas toe of leg uit’ overzicht van Nederlandse Loterij is hieronder gepubliceerd in het lijstje downloads. Daar staan ook de interne reglementen die op grond van de Nederlandse Corporate Governance Code op de website dienen te worden geplaatst.

Bepalingen over remuneratie toegepast
Nederlandse Loterij past de bepalingen uit de Nederlandse Corporate Governance Code over remuneratie onverkort toe op de bestuurders. De arbeidsovereenkomsten met ieder van debestuurders bevatten een ‘clawback’ clausule (bepaling II.2.11) en de mogelijkheid voor de Raad van Commissarissen om variabele beloning in bepaalde gevallen achteraf bij te stellen (bepaling II.2.10).